Regulamin pobytu

SZANOWNI GOŚCIE

Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu poniższego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu miłego, spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

Regulamin

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego w Klif Resort – umeblowanych i wyposażonych apartamentów położonych w Mechelinkach przy ul. Klifowej 28.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Doba hotelowa

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Minimalny czas pobytu: od 2 do 7 dób w zależności od terminu

3. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

§3 Rezerwacja i meldunek

1. Rezerwacja stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem dokonania wpłaty za usługę. Umowa zawarta pomiędzy Klif Resort a osobą wynajmującą jest umową najmu krótkoterminowego (nie jest „usługa hotelarską”) obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji apartamentów w następujący sposób:

  1. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej www.klif-resort.pl. Brak wpłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji po upływie wyznaczonego czasu przez system rezerwacji.
  2. Poprzez wysłanie maila na adres rezerwacja@klif-resort.pl lub telefonicznie na nr 500 28 11 11. Następnie otrzymacie Państwo ofertę specjalną wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi na które należy dokonać wpłaty. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
  3. Poprzez portale rezerwacyjne na których dostępna jest oferta Klif Resort.

2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności i po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

3. Zadatek wpłacony po wskazanym terminie, przywraca rezerwację, o ile dysponujemy dostępnym apartamentem.

4. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Klif Resort, jeżeli dostępny jest ten sam lub inny apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Klif Resort jest uprawniony są do potrącenia całości opłaty za pobyt.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnione zostaną w miarę posiadanych możliwości.

6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Klif Resort nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

7. Klif Resort ma prawo anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Klif Resort (awaria lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Gościa na substytucyjny apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Klif Resort ma obowiązek zwrotu całości wpłaconej kwoty.

8. Gość nie może przekazać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

9. Apartament zostanie przekazany osobie podanej w rezerwacji, w chwili zameldowania powinna posiadać dokument tożsamości akceptowany jako na terenie RP. Osoba wynajmująca musi być osobą pełnoletnią w rozumienia Polskiego prawa, a osoba wynajmująca bierze odpowiedzialność prawną i materialną za osoby przebywające podczas pobytu.

10. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

11. Wykwaterowanie następuje w apartamencie w dniu jego opuszczenia przez Gościa w obecności naszego przedstawiciela lub bez jego obecności, wówczas gość zgadza się na weryfikację stanu lokalu po jego opuszczeniu.

§4 Warunki płatności

1. Harmonogram wpłat:

– 50% wartości kosztów pobytu i w czasie 48 godzin od dokonania rezerwacji,
– dopłata do 100% kosztów pobytu na 7 dni przed przyjazdem.

2. Koszty rezygnacji z oferty:

Sezon letni: 15.06 – 31.08
a) do 14 dni przed przyjazdem: 50% kosztu pobytu;
b) 7 dni i krócej: 100% kosztu pobytu;
Poza sezonem letnim:
a) do 14 dni przed przyjazdem: 30% kosztu pobytu;
b) do 7 dni przed przyjazdem: 50% kosztu pobytu;
c) 7 dni i krócej: 100% kosztu pobytu;
Do 7 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość bezpłatnego przełożenia pobytu na inny dostępny termin.

3. Klif Resort ma prawo do pobrania dodatkowych opłat za szkody wyrządzone umyślnie, przez zaniechanie lub niedbalstwo.

4. Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Klif Resort
  2. Przelewem elektronicznym – poprzez system płatności na stronie rezerwacji
  3. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie
  4. Zabezpieczaniem kartą płatniczą lub kredytową

5. Wszystkie ceny są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

6. Opłata nie obejmuje dodatkowych usług

7. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w koszt pobytu, Gość zobowiązany jest do jej uregulowania w dniu przyjazdu.

8. Na życzenie Gościa możemy wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.

§5 Zasady korzystania z apartamentu

1.W apartamencie obowiązuje zakaz organizowania imprez

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 07:00

3. Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych oraz korzystanie z papierosów elektronicznych w apartamentach oraz częściach wspólnych.

4. Strefa wellness (sauna, jacuzzi, masaż) dostępna za dodatkową opłatą i po wcześniejszej rezerwacji.

5. Pobyt ze zwierzętami jest możliwy tylko i wyłącznie po zgłoszeniu i za zgodą Klif Resort oraz po zaakceptowaniu regulaminu na pobyt ze zwierzęciem.

6. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą w nim przebywać od godz. 7:00 do 22:00.

7. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.

8. Gość ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.

9. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności.
Powyższe postanowienia nie są naruszane w przypadku organizowania w apartamencie dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania apartamentu dla prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem klientów, co powinno być uprzednio zgłoszone.

§6 Odpowiedzialność Gości

1.Wszelkie usterki, widoczne zniszczenia należy zgłosić niezwłocznie po odebraniu apartamentu. Brak zgłoszenia zniszczenia jest jednoznaczny z pokryciem kosztów ich naprawy. Uszkodzenia, braki, awarie sprzętu zgłoszone zostaną sprawdzone i określone przez pracownika czy były uszkodzone zniszczone wcześniej czy powstały podczas obecnego wynajmu.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. Gość powinien zgłosić szkodę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Klif Resort nieletni powinni znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za nieletnich.

4. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. W przypadku pozostawienia apartamentu w znacznie odbiegającym stanie zabrudzenia, które będzie wymagało większego nakładu pracy niż standardowy, Klif Resort zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za sprzątnie wyliczonej indywidualnie.

§7 Odpowiedzialność „Klif Resort”

1.W przypadku rażącego naruszenia zasad przez gościa Klif Resort ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. „Klif Resort” nie ponosi odpowiedzialności za:

– rzeczy pozostawione w apartamencie,

– utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie apartamentu przez osoby tam przebywające,

– zniszczenie przedmiotów, spowodowane zdarzeniami nagłymi (np. awarie).

3. „Klif Resort” może pobrać opłatę za dodatkowe usługi.

4. „Klif Resort” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub utrudniał pracę pracownikom.

§8 Usługi i usługi dodatkowe

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze ich zgłoszenie, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

2. Klif Resort zapewnia:

– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,

– sprzątanie apartamentu, wymianę pościeli i ręczników co 7 dni,

– bezpłatne miejsce parkingowe,

– bezpłatne wi-fi.

3. Klif Resort umożliwia dodatkowe usługi według cennika.

§9 Informacje dodatkowe

1. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony.

2. W obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Klif Resort przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

§10 Ochrona danych osobowych RODO

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest ,,Klif Resort”.

2. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług wynajmu apartamentów będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

§11 Kwestie sporne

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia w sądzie. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

ŻYCZYMY NIEZAPOMNIANEGO POBYTU

 

 

CENNIK

Usługi dodatkowe (na życzenie gościa):

LISTA

CENA BRUTTO PLN

Dodatkowe sprzątanie apartamentu z wymianą pościeli i ręczników

2 os. – 150

4 os. – 300

6 os. – 450

Wymiana pościeli

50/1 komplet

Wymiana ręczników

10/sztuka

Wynajęcie strefy spa – 1h

100

Strefa relaksu

Wypożyczenie dużego ręcznika

15 zł/sztuka

Wynajęcie szlafroka

15 zł/sztuka

Masaż

Relaksacyjny

Klasyczny

Medyczny

Drenaż limfatyczny

30 min. – 120

45 min. – 170

60 min. – 220

Inne usługi – na zapytanie

Wycena indywidualna

 

Usunięcie szkód itp.:

LISTA

CENA BRUTTO PLN

Opłata za zgubienie karty do pokoju

50/sztuka

Opłata za palenie w apartamencie

500

Zabrudzenie mebli poddające się czyszczeniu

300-1000

Uszkodzenie mebli i innych części wyposażenia

Wycena indywidualna

Uszkodzenie przycisku ROP i nieuzasadnione uruchomienie przycisku przeciwpożarowego

Od 1000 wzwyż w zależności od zaawansowania służb

Nieuzasadnione wezwanie pracownika po godz.20

200

Zwierzę w apartamencie

500

Zakwaterowanie większej liczby osób niż podana w rezerwacji

400/os./doba

Zorganizowanie imprezy zakłócającej spokój innych gości

1000

 

Cennik wyposażenia w razie zniszczenia/uszkodzenia:

LISTA

CENA BRUTTO PLN

TV

2500

Czajnik elektryczny

100

Komplet sztućców dla 1 os.

50

Komplet naczyń (porcelana, szkło) dla 1 os.

100

Suszarka

300

Kosz w łazience

50

Ręcznik mały

50

Ręcznik duży

100

Stopka/dywanik

50

Komplet pościeli hotelowej

200

Kołdra

200

Poduszka

100

Narzuta na łóżko/koc

100

Meble wypoczynkowe – tarasowe:

– leżak

– fotel wielopozycyjny

– krzesło

– stół 90×90 cm

– stół 90 x140 cm

– stolik mały

700

400

150

300

500

200

– parasol

2000